معنی رسواشده - لغت نامه دهخدا


معنی رسواشده لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رسواشده

رسواشده . [ رُس ْ ش ُ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) فاش شده . بر سر زبانها افتاده . ظاهر و اشکار شده.
معنی مرتحض لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/مرتحض

مرتحض . [ م ُ ت َ ح ِ ] (ع ص ) رسواشده . بی ابرو گشته . (ناظم الاطبا). نعت است از ارتحاض به معنی افتضاح . رجوع به ارتحاض شود.
معنی رسوا لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رسوا

لغت نامه دهخدا ...


کسی که بر بدی اشکار شده ، مثال : فلان رسوا شده است وخبر ندارد. ...


به معنی بغایت فاش و اشکار مجاز است ، چون : ناله ٔ رسوا و تغافل رسوا و بوی رسوا، و ...: لغت نامه دهخدا، معین، عمید و دیکشنری
/

فرهنگ لغت معین، عمید، لغت نامه دهخدا، دیکشنری انگلیسی به فارسی و برعکس، قافیه یاب.
- لغت نامه دهخدا - معنی رسوا
dictionaryword/dehkhoda/رسوا/

- لغت نامه دهخدا - معنی رسوا. ...


مفتضح . کسی که بر بدی اشکار شده ، مثال : فلان رسوا شده است وخبر ندارد. ...


(لغت فرس اسدی ، نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ نخجوانی ).
- لغت نامه دهخدا - معنی ور~ه
dictionaryword/dehkhoda/ور~ه/

- لغت نامه دهخدا - معنی ور~ه. ...


معنی ور~ه در لغت نامه دهخدا. ور~ه . [ وَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) دامن و یا پاچه و استین بالاکرده شده . رسواشده و گریخته از شرم .
- لغت نامه دهخدا - معنی دهل دریده
dictionaryword/dehkhoda/دهل-دریده/

دهل دریده . [ دُ هَُ دَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) رسوا و بی ابرو و رسوا شده . (ناظم الاطبا). کنایه از رسواست . (انجمن ارا) (انندراج ). کنایه از رسوا شده باشد. (برهان ). خاموش . (از غیاث ) (از ...معنی مرتحض - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/مرتحض

لغت نامه دهخدا : مرتحض. معنی : مرتحض . [ م ُ ت َ ح ِ ] (ع ص ) رسواشده . بی ابرو گشته . (ناظم الاطبا). نعت است از ارتحاض به معنی افتضاح . رجوع به ارتحاض شود.<.
معنی دهل دریده - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/دهل-دریده

لغت نامه دهخدا : دهل دریده. معنی : دهل دریده . [ دُ هَُ دَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) رسوا و بی ابرو و رسوا شده . (ناظم الاطبا). کنایه از رسواست . (انجمن ارا) (انندراج ). کنایه از رسوا شده باشد.
معنی امام زاده پیرمراد - لغت نامه دهخدا دستان هوشمند
...


معنی...


لغت_نامه_دهخدا...


-
معنی امام زاده پیرمراد - لغت نامه دهخدا ...


معنی پنت کاپادوکی - لغت نامه دهخدا · معنی پنتافیلون - لغت نامه دهخدا ...


معنی رسواشده - لغت نامه دهخدا · معنی رسوای - لغت نامه دهخدا.
~xx معنی رسواشده - لغت نامه دهخدا

معنی خدمتکار معبد

اشوب و هیاهو

معنی ~یان

مترادف ~یان

اشوب و هیاهو

اصل و عصاره هر چیز

ریشه دار

معنی رسوا در جدول
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

× بستن تبلـیـغ